Corporate Governance

Corporate Governance
01 Jan 1970
กรุณากดที่ Link ด้านล่าง เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย
1. การกำกับดูแลกิจการ
2. นโยบายและเอกสารสำคัญ

 

CG Policy หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายสิทธิมนุษยชน

 

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

 

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

 

กฏบัตร

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กฏบัตรประฐานเจ้าหน้าที่บริหาร

กฏบัตรเลขานุการบริษัท

 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Thai)

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (English)

นโยบายการแจ้งเบาะแส และกระบวนการพิจารณา

 

นโยบายด้านอื่นๆ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 


Back to News Update